بررسی ارریابی اثرات ریست محیطی احداث سد

در اثر احداث سدها و بالا آمدن آب دریاچه پشت آنها ، محیط دگرگون شده ، برخی از فرصتهای شغلی و منابع در آمد غیر منقول ، مانند کشاورزی از دست رفته و حتی مناطق مسکونی نیز تحت تأثیر آب قرار می گیرند ناگزیر برخی از سکنه مناطق مجاور سدها ، که منبع درآمد خود را از دست داده اند ، جهت  سکونت و ایجاد منبع جدید درآمدی مهاجرت خواهند کرد. یکی از حیطه های درآمد زایی برای مردم منطقه اکوتوریسم است . اکوتوریسم شکلی از توریسم است که تأثیر مخرب کمی روی طبیعت وارد می نماید و به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق تأمین درآمد برای اهالی محلی باعث حفظ میراث طبیعی و حیات  وحش آن منطقه می گردد اکوتوریسم پایدار زمانی امکانپذیر است که سیاستها و برنامه توسعه توریسم با سیاستهای زیست محیطی سازگاری و هم خوانی داشته باشد. وجود دریاچه پشت سد ، چشم اندازهای طبیعی ، آثار تاریخی ( طبیعی و غیر طبیعی )فرهنگی ، می تواند نقش مهمی در توسعه همه جانبه و توسعة پایدار این مناطق  ایفا نماید.انواع تفرج به دو دسته تفرج متمرکزو گسترده تقسیم بندی می شود.. 

/ 1 نظر / 30 بازدید
محمدی

نکات مهمی را اشاره نمودید