آبخیزداری شهری

سرزمین‌های خشک ، اکوسیستم‌های ناپایداری دارند که در صورت لطمه دیدن ، احیای آنها دشوار است و بهره‌برداری از این زمین‌ها ، در دوره‌های خشکسالی مانند دوره‌های مرطوب ، ممکنست نتایج مصیبت باریبرای گیاهان ، خاک و ساکنان به همراه آوردبا توجه به نمودار تعداد دفعات سیل در کشورمیتوان دریافت که علی الرغم انجام عملیات آبخیزداری در سطح حوزه های آبخیز کشور درطی سنوات گذشته ، متأسفانه شاهد روند افزایش تعداد دفعات سیل می باشیم که یکی ازعوامل آن رشد ناهمگون و نامنظم شهرهای کشور و کمبود اعتبارات در بخش حوزه های مشرفبه شهر هستیم.با توجه به اعتبارات اندک در این بخش، امکان مهار کلیه حوزه هایآبخیز شهری بطور کامل وجود نداشته و مدیریتهای آبخیز استانها بصورت موردی اقدام بهانجام عملیات بیولوژیک و سازه ای نموده اند که این اقدامات علاوه بر مؤثر بودنبصورت بخشی قادر به کنترل سیل نیز در مناطق مورد نظر بوده است.کشور ما در سال ۱۳۶۹ به ازای هرنفر بیش از ۲۰۰۰ مترمکعب در سال ، آب تجدید شونده داشت و فارغ از شرایط بحران آبمی‌بود ، می‌رود تا ۲۰ سال آینده نه تنها مرحله تنش و فشار ناشی از کمبود آب راتجربه نماید بلکه با کاهش سرانه آب به حدود ۸۰۰ مترمکعب وارد بحران کم‌آبی شود و درجرگه کشورهایی درآید که با کمبود آب دست به گریبان‌اند .

برنامه‌های حفاظت خاک و آبخیزداری ، هم سو باتوسعه پایدار و با اعمال مدیریت مسئولانه بر منابع ، افزون بر نیازهای امروز ، بهمنابع فردای مان نیز توجه دارد . در این مهم دانش و اطلاعــات فراهم آمده از طریقپژوهشهای علمی با توجه به پیوند میان علوم طبیعی ، آموزش ، فرهنگ ، ارتباطات و علوم اجتماعی ، از اهمیت و حساسیت ویژه برخوردار است .

/ 2 نظر / 24 بازدید

دراین باره بیشتربنویسید

حسن

این مطلب را بسیار پسندیدم اگرممکن است نمودارهایش را هم بگذارید با تشکر