سرزمین‌های خشک ، اکوسیستم‌های ناپایداری دارند که در صورت لطمه دیدن ، احیای آنها دشوار است و بهره‌برداری از این زمین‌ها ، در دوره‌های خشکسالی مانند دوره‌های مرطوب ، ممکنست نتایج مصیبت باری برای گیاهان ، خاک و ساکنان به همراه آورد با توجه به نمودار تعداد دفعات سیل در کشور میتوان دریافت که علی الرغم انجام عملیات آبخیزداری در سطح حوزه های آبخیز کشور در طی سنوات گذشته ، متأسفانه شاهد روند افزایش تعداد دفعات سیل می باشیم که یکی از عوامل آن رشد ناهمگون و نامنظم شهرهای کشور و کمبود اعتبارات در بخش حوزه های مشرف به شهر هستیم. با توجه به اعتبارات اندک در این بخش، امکان مهار کلیه حوزه های آبخیز شهری بطور کامل وجود نداشته و مدیریتهای آبخیز استانها بصورت موردی اقدام به انجام عملیات بیولوژیک و سازه ای نموده اند که این اقدامات علاوه بر مؤثر بودن بصورت بخشی قادر به کنترل سیل نیز در مناطق مورد نظر بوده است.کشور ما در سال ۱۳۶۹ به ازای هرنفر بیش از ۲۰۰۰ مترمکعب در سال ، آب تجدید شونده داشت و فارغ از شرایط بحران آب می‌بود ، می‌رود تا ۲۰ سال آینده نه تنها مرحله تنش و فشار ناشی از کمبود آب را تجربه نماید بلکه با کاهش سرانه آب به حدود ۸۰۰ مترمکعب وارد بحران کم‌آبی شود و در جرگه کشورهایی درآید که با کمبود آب دست به گریبان‌اند .

برنامه‌های حفاظت خاک و آبخیزداری ، هم سو با توسعه پایدار و با اعمال مدیریت مسئولانه بر منابع ، افزون بر نیازهای امروز ، به منابع فردای مان نیز توجه دارد . در این مهم دانش و اطلاعــات فراهم آمده از طریق پژوهشهای علمی با توجه به پیوند میان علوم طبیعی ، آموزش ، فرهنگ ، ارتباطات و علوم اجتماعی ، از اهمیت و حساسیت ویژه برخوردار است .