سه مقاله اینجانب و همکاران به صورت سخنرانی  حاصل از سه طرح پژوهشی و کارفرمایی در روز27 فروردین ماه 1394  در همایش ملی پژوهش های نوین  درمدیریت منابع طبیعی در دانشگاه ملایر با عناوین ذیل: 

  الف) بررسی شاخص های فرسایش آبی و بادی و تهیه نقشه بیابانزدایی مطالعه موردی دامغان ، نویسندگان: قاسم مرتضایی فریزهندی،-رضا شهبازی

 ب)ارزش تولیدات و خدمات اساسی پارک ملی گلستان، نویسندگان: قاسم مرتضایی فریزهندی،-اصغرکهندل

 ج) بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل کمی WEAP مطالعه موردی ،چهارمحال بختیاری، نویسندگان: قاسم مرتضایی فریزهندی،-اصغرکهندل

 ارائه می گردد از کلیه فرهیختگان و اندیشمندان دعوت می گردد در این روز در دانشگاه ملایر جهت استفاده از مقالات اندیشمندان و متخصصین حضور به هم رسانند.