امروزه بدیهی است  که اساس و مبنای توسعه پایدار بر امر تحقیقات استوار است. با تحقیقات است  که  می توان ضمن شناخت قابلیت ها، تنگناها و عوامل تهدیدکننده به درک صحیح و درستی از توسعه که همان توسعه پایدار و متوازن می باشد نائل گردید. برای توسعه تعاریف متعددی بیان شده اما هر تعریفی که برای آن در نظر گرفته شود مسئله اصلی این است که توسعه لازمه زندگی بشر و نیاز اصلی جوامع بشری برای فرار از فقر و بیچارگی و استفاده بهینه از منابع موجود است. حال که توسعه لازمه زندگی بشر است و فرار از آن اجتناب ناپذیر است باید این فرایند به شکلی ظهور یابد که پایدار باشد و علاوه بر سودمندی برای نسل حاضر، ضامن حیات انسانها و موجودات نسلهای آتی نیز باشد. بنابراین، نقش و جایگاه منابع طبیعی در توسعه پایدار ( Sustainable Development ) مورد بررسی قرارگرفت. و  منابع طبیعی به توسعه پایدار در سطح ملّی و بین المللی کمک می نماید. روش کار در این مرحله مبتنی بر بررسی منابع  داخلی و خارجی و تجربیات صاحبنظران و کشورهای در حال توسعه است.