چکیده

سد کارون 3 در آبان ماه 1383 آبگیری شد. انجام این پروژه آثار و نتایج فراوانی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و فنی در بر داشت. این تحقیق قبل از آبگیری سد به منظور جلوگیری از اثرات منفی سد سازی و استفاده از فرصتهای جدید، راهکارهای اجرایی در بخشهای مرتبط با منابع طبیعی مانند پوشش گیاهی، شیلات، دامداری و اکوتوریسم (توریسم طبیعی) ارائه گردید.  با توجه به پتانسیل موجود محلهای مناسب برای اجرای عملیات معرفی گردید. معرفی مکانهایی برای توسعه دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی، توسعه زنبور داری، سازماندهی استفاده از تولیدات جنبی دام از پیشنهادات بخش دامداری بود. در بخش شیلات روشهای مناسب پرورش ماهی در منطقه و مناطق مناسب برای احداث استخرها و کانالهای بتونی معرفی گردید. مطالعات انجام شده نشان داد که قبل از احداث هر سدی علاوه بر در نظر گرفتن ملاحظات فنی ، اقتصادی و اجتماعی باید با مطالعه وضعبت طبیعی حوزه، فرصتها و چالشهای ناشی از اجرای سد در ارتباط با منابع طبیعی را شناسایی و برای آینده منطقه برنامه ریزی نمود.

واژه های کلیدی: توسعه پایدار، مدیریت یکپارچه،  سدسازی، منابع طبیعی، حوزه آبخیزسد کارون3.

چکیده متن سخنرانی دکتر قاسم مرتضایی فریزهندی در کنفرانس بین المللی سد و نیروگاه -سالن همایشهای بین المللی صداوسیما